Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 • a) podle § 5 odst. 1 a 2citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. – informace o ZŠ Libiš, okres Mělník, Školní 180, 277 11 Neratovice (body 1-17),
 1. b) podle  5 odst. 3citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18).
01 Oficiální název, právní forma §   ZŠ Libiš, okres Mělník, Školní 180, 277 11 Neratovice

§   Příspěvková organizace

02 Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Obec Libiš
 • Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 600047733                       
 • IČ: 70999511
 • webové stránky www.zslibis.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní

subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

03 Organizační struktura Organizační struktura

·          Organizační schéma – viz:

https://www.zslibis.cz/wp-content/uploads/O2_19-Organizacni-schema-od-1.1.19.2.pdf

·          Organizační řád – viz:

https://www.zslibis.cz/wp-content/uploads/O3_19-Organizacni_rad.pdf

·          Seznam vedoucích zaměstnanců

Organizační složky školy:

 • Organizace zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů a stravování žáků.
 • Základní škola Libiš – Školní 180
 • Školní družina  – Školní 180
 • Školní vývařovna s výdejnou – Školní 180

Ředitelka:

 • Mgr. Martina Černá
 • Kontakty školy: 315 682 319, 731 159 439
 • Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.
04 Kontaktní spojení 4.1  Kontaktní poštovní adresa           Školní 180, 277 11 Neratovice                                                                                       

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu       Školní 180, 277 11 Libiš

4.3   Úřední hodiny                                St  8,00 – 9:45

4.4   Telefonní čísla                             315 682 319, 731 159 439 

4.5   Adresa internetové stránky    www.zslibis.cz

4.6   Adresa e-podatelny              reditel@zslibis.cz

4.7.   Další elektronické adresy            datové schránky – xpfmpdd

05 Bankovní spojení (číslo účtu)
 • HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY – 51 – 6494430277/0100
 • ÚČET ŠKOLY OBĚDY  – 51 – 6494430277/0100
06 Identifikační číslo (IČ)  70999511
07 Dokumenty 7.1  Rejstřík škol:           

 • Datum zápisu do rejstříku škol:        03.10.2002
 • Datum zahájení činnosti:                   01.09.1996

7.2  Dokumenty školy: 

 • viz Dokumenty školy 
 • ŠVP -Školní vzdělávací
 • Školní řád                          
 • Řád školní družiny 
 • Řád školní výdejny   
08 Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem DPH
09 Žádat o informace lze
  • Osobně v kanceláři ředitelky školy
  • Telefonicky na 315 682319, 731 159 439
  • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto
  • poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
 • poštou na adresu ZŠ Libiš, Školní 180, 277 11 Neratovice
 •  
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10 Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně v kanceláři  ředitelky školy ZŠ Libiš, Školní 180, 277 11 Neratovice
 • Telefonicky na čísle 315 682319, 731 159 439
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu reditel@zslibis.cz
 • Poštou na adresu ZŠ Libiš, Školní 180, 277 11 Neratovice
11 Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním v kanceláři školy ZŠ Libiš, okres Mělník, Školní 180, Libiš
 • Poštou na adresu ZŠ Libiš, okres Mělník, Školní 180, 277 11 Neratovice

Datovou schránkou : xpfmpdd

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy.

Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12 Formuláře Najdete v sekci dokumenty školy.
13 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14 Předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZŠ Libiš, Školní 180, 277 11 Neratovice  jedná a rozhoduje.

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vydané právní předpisy – vyhlášky

15 Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad nebyl zatím vydán.
16 Licenční smlouvy Ne.
17 Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. ZŠ Libiš, příspěvková organizace. jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující

údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje  žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2016/2017 a 2017/2018

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet stížností podle § 16 a): 0
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Výroční zprávy:

 • V dokumentech – VÝROČNÍ ZPRÁVY
18 Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  k informacím
 • Ve školním roce 2016/2017  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2017/2018  nebyly poskytnuty žádné informace.
19 Směrnice školy pro poskytování informací O1/19 Směrnice o svobodném přístupu k informacím – viz:

https://www.zslibis.cz/wp-content/uploads/O1_19-Směrnice-o-svobodném-přístupu-k-informacím.pdf